Gimnazjum Gminy Oleśnica im. Szarych Szeregów - Rekrutacja

foto1
TU KAŻDY ZNAJDZIE COŚ DLA SIEBIE!
foto1
MÓWISZ: GGO. MYŚLISZ: OK.!
foto1
JUŻ NIE MUSISZ SZUKAĆ. ZNALAZŁEŚ!
foto1
NASZE GIMNAZJUM JEST NA 6!
foto1
ZAPRASZAMY DO NAS!
+48 71 314 02 36
gimnazjum@olesnica.wroc.pl

Blue Flower

Blue Flower

Blue Flower

Blue Flower

PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY

ZASADY REKRUTACJI

GIMNAZJUM GMINY OLEŚNICA IM. SZARYCH SZEREGÓW W OLEŚNICY,
dla którego organem prowadzącym jest Gmina Oleśnica

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r., poz.1942) oraz uwzględnia zmiany ustawy o systemie oświaty przyjęte przez Sejm Ustawą z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 35)
 3. Zarządzenie Nr 2/2016 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017.
 4. Uchwała NR XVI/107/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów do publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Oleśnica.

Część I

 1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się z urzędu, po zgłoszeniu przez rodzica - absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum.
 2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem gimnazjum mogą być przyjęci na wniosek rodziców, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
 3. Jeżeli liczba kandydatów nie przekracza liczby miejsc wolnych w szkole o przyjęciu dzieci decyduje dyrektor szkoły.
 4. Jeżeli liczba kandydatów do szkoły przekracza liczbę miejsc wolnych w szkole o przyjęciu dzieci decyduje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora.
 5. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 do klasy pierwszej gimnazjum są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Ustalonym kryteriom organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia - Załącznik Nr 2 do Uchwały NR XVI/107/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 stycznia 2016 r.

Część II

Terminy rekrutacji

 1. Ustala się następujące terminy rekrutacji do gimnazjum dla uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły oraz spoza obwodu:
 • Składanie podań o przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum - od 1 do 23 czerwca 2016 r.
 • Składanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej i innych wymaganych dokumentów - od 24 do 28 czerwca 2016 r.,
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do gimnazjum – do 15 lipca 2016 r.
 • Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do gimnazjum oraz innych wymaganych dokumentów tj. kopii aktu urodzenia i dwóch zdjęć kandydata z imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia – 18 i 19 lipca 2016 r.
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do gimnazjum – do 20 lipca 2016 r.

2. Jeżeli gimnazjum po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nadal dysponuje wolnymi miejscami dyrektor gimnazjum w uzgodnieniu z wójtem wyznacza termin przeprowadzenia postępowania uzupełniającego zgodnie z terminami określonymi w Zarządzeniu DKO Nr 2 z dnia 27 stycznia 2016 r.

Część III

Zasady rekrutacji 2016/2017

 1. Punkty rekrutacyjne dla kandydatów spoza obwodu, maksymalnie uczeń może uzyskać 35 punktów zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Oleśnica
 • 10 pkt. - w szkole uczy się rodzeństwo dziecka
 • 10 pkt. - rodzeństwo dziecka jest absolwentem szkoły
 • 5 pkt. - szkoła znajduje się najbliżej miejsca pracy rodzica
 • 5 pkt. - w pobliżu szkoły, mieszkają krewni dziecka którzy wspierają rodziców w zapewnieniu opieki dziecku
 • 5 pkt. - przynajmniej jedno z rodziców dziecka przebywa na stałe za granicą 2) W przypadku jednakowej liczby punktów i braku miejsc bierze się pod uwagę:
 • średnią ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i liczbę punktów uzyskanych na sprawdzianie a także ocenę z zachowania.

Część IV

Odwołanie od wyników rekrutacji

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do gimnazjum.
 2. Uzasadnienie odmowy przyjęcia do gimnazjum przewodniczący komisji rekrutacyjnej sporządza w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem,
 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora gimnazjum odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor gimnazjum rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora rodzic może złożyć skargę do sądu administracyjnego.


Oleśnica, 26 lutego 2016 r.